Všechny OSVČ, které se alespoň část roku věnovaly samostatné výdělečné činnosti, musí podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za loňský rok. Tento přehled se odevzdává příslušné správě sociálního zabezpečení. Hlavním termínem pro podání přehledu je 2. květen 2022. Výjimku tvoří OSVČ, jejichž daň z příjmů za toto období je stejná jako paušální daň – tyto osoby zmíněný přehled za daný rok nepodávají. Přehled můžete podat elektronicky přes ePortál ČSSZ.

Termíny pro podání přehledu

Základní termín pro podání je do 2. května 2022. Tento termín platí tehdy, jestliže daňové přiznání podala přímo OSVČ či daňový poradce, a to ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období, přičemž nezáleží na tom, zda bylo podáno elektronicky nebo v papírové formě.

Prodloužená lhůta do 1. června 2022 platí pro OSVČ, které podaly daňové přiznání elektronicky po 1. dubnu 2022.

Jestliže daňové přiznání podal daňový poradce po 1. dubnu, zde platí lhůta do 1. srpna 2022.

Jak lze přehled podat

Preferovaný a také nejjednodušší způsob je elektronické podání přes interaktivní formulář, který je dostupný na ePortále ČSSZ. Nebudete tak muset docházet na pobočku dané okresní správy sociálního zabezpečení (dále OSSZ).

Přehled lze podat také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu místně příslušné OSSZ. Můžete jej také vložit do schránky pro příjem fyzických podání, kterou nejčastěji najdete při vstupu do budovy příslušné OSSZ. ČSSZ si pro vás připravila návod Jak vyplnit a podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok 2021 a najdete jej na ePortálu ČSSZ.

Co hrozí za opožděné podání nebo nepodání přehledu

OSVČ, které podaly přehled až po termínu či jej nepodaly vůbec, hrozí pokuta až do výše
50 000 Kč.

Pokud zapomenete na tuto povinnost, pak co nejdříve navštivte příslušnou OSSZ.