Novela o nemocenském pojištění, která je platná od února 2018, umožnila, aby novopečení tatínci zůstali doma s novorozencem na tzv. otcovské. Od počátku svého trvání Česká správa sociálního zabezpečení vyplatila téměř 187 tisíc těchto dávek.

Záměrem této dávky je umožnit tatínkům, aby mohli pečovat o novorozence v prvních dnech po porodu, neboť toto období je velice náročné. Od začátku roku 2022 se prodloužila podpůrčí doba, po níž náleží otcovská, a to ze 7 dnů na 14 dnů. Podmínkou je, že dávku nelze přerušit, musí být vyčerpána v celé délce. Tatínci mají nárok na 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Kdo má nárok na otcovskou?

Prvotní podmínkou pro vznik nároku je účast na nemocenském pojištění. U osob samostatně výdělečně činných je nutné splnit podmínku dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ v délce 3 měsíců, které předcházejí dni nástupu na otcovskou. Mezi další podmínku patří, že otec dítěte musí být uveden v jeho rodném listě.

Mimo otce má nárok na otcovskou rovněž pojištěnec, který pečuje o dítě, které si vzal do péče nahrazující péči rodičů.

Kdy a jak dlouho lze dávku čerpat?

Otcovská se poskytuje v délce 14 kalednářních dnů. Je nutné ji vyčerpat v celku, nelze ji rozdělit na jednotlivé části.

Jak lze vypočítat výši otcovské?

Tato dávka činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Tento základ se vypočítá jako součet hrubého příjmu vydělený počtem kalendářních dnů. Tento vyměřovací základ podléhá redukci. Aktuálně jsou platné následující redukční hranice:

První redukční hranice – 1298 Kč
Druhá redukční hranice – 1946 Kč
Třetí redukční hranice – 3892 Kč

Jakým způsobem lze o dávku požádat?

O tuto dávku jedinec žádá u svého zaměstnavatele předem. Daný zaměstnavatel předá žádost o dávku po skončení příslušné doby konkrétní OSSZ.

Více informací o otcovské se dozvíte na webu ČSSZ či v Příručce pro nastávající rodiče.

Tagged in:
, ,