Dne 23.4.2021 došlo ve sbírce zákonů k publikaci novely krizového ošetřovného. Novela pojednává o zvýšení částky krizového ošetřovného a také rozšiřuje okruh osob, kterým lze tuto dávku poskytnout. Jde o zákon č. 173/2021 Sb., jímž se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Jak se rozšíří okruh osob, kteří mají na dávku nárok?

Na tuto dávku budou mít nově nárok také zaměstnanci, kteří nemohou realizovat své zaměstnání kvůli péče o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Toto dítě nemůže navštěvovat školu kvůli mimořádnému opatření z důvodu epidemie koronaviru a má minimálně 10 let a více.

O jaké dítě se jedná?

Jde o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Toto dítě se vzdělává v dané škole a školské poradenské zařízení tomuto dítěti vydalo doporučení, které specifikuje podmínky pro jeho vzdělávání. Může se jednat o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami či autismem.

Od jakého termínu vzniká nárok na ošetřovné?

Tato právní úprava nabyla účinnosti od minulého týdne, nárok na tuto dávku však lze uplatnit rovněž zpětně, a to od začátku března. To může pomoci rodičům, jež byli z důvodu péče o dítě na neplaceném volnu.

Kdy a jakým způsobem lze podat žádost o tuto dávku?

Žádost se vyřizuje stejným způsobem jako u jiných rodičů, kteří uplatňují nárok na tuto dávku. Navíc je však nutné doložit, že se opravdu jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

Rodič by tak měl nejdříve po uplynutí daného měsíce, za který vyřizuje žádost, vyplnit na ePortálu ČSSZ dokument Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část.

Tuto žádost pak předá zaměstnavateli, který vyplní další údaje. Rodič bude mít tiskopis s novým číslem žádosti, neboť dosud o ošetřovné nemohl žádat. Na tomto tiskopisu je aktuálně doplněna kolonka, do které rodič zaškrtne, že se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

K tomuto tiskopisu rodič dále doloží také potvrzení školského zařízení, že jde o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Rodičům je doporučeno, aby použili zjednodušené vzorové potvrzení, které bylo připraveno Českou správou sociálního zabezpečení.

Jak vysoké je ošetřovné?

Výše této dávky za kalendářní den je od 1.3.2021 do 30.6.2021 80% denního vyměřovacího základu.

Jaký je postup zaměstnavatele?

Zaměstnavatel elektronicky pošle žádost zaměstnance o dávku na danou OSSZ. Vyplní zde Záznamy zaměstnavatele za příslušné období (či přiloží samostatný dokument). Dále přiloží potvrzení školského zařízení, že jde o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, což zaměstnavateli doložil zaměstnanec.