Zásady ochrany osobních údajů

Informace o správci osobních údajů:

Levny cz, s.r.o.
Pražská 80, Popkovice
530 06 Pardubice
IČ: 08467285
DIČ: CZ08467285
Tel: 775 168 242
ID Datové schránky: 

Informace o Zpracovateli osobních údajů:

Anabix CRM, s. r. o.                                                                                                                                

Jana Babáka 2733/11,Královo Pole                                                                                                               

612 00 Brno
Česká republika
IČ: 26812894
DIČ: CZ26812894
Tel: 511 111 902
ID Datové schránky: vttisa3

 

 

Zájemce bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány primárně za účelem přípravy nabídky a poskytování služeb společnosti a realizace návrhů smluv pro zájemce na základě žádosti zájemce. Pro tyto účely není ke zpracování osobních údajů zájemce zapotřebí souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany zájemce. Pokud zájemce společnosti poskytne jakékoliv další nepovinné osobní údaje, činí tak dobrovolně, na základě svého uvážení. Společnost je oprávněna na email a telefon zájemce, který jí byl poskytnut v rámci využití služeb společnosti, zasílat obchodní sdělení, která budou výslovně označena jako obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, budou obsahovat informace o obdobných produktech či službách společnosti a zájemci bude umožněno toto zasílání kdykoliv zrušit prostřednictvím uvedeného jednoduchého postupu u každého jednotlivého obchodního sdělení, které zájemce od společnosti obdrží. Pro tyto účely již společnost nepotřebuje předchozí souhlas s využitím elektronického kontaktu.

Využití osobních údajů pro účely marketingu, tj. zejména zasílání informací o produktech třetí osob je možné pouze na základě souhlasu zájemce, a to na dobu, než zájemce svůj souhlas odvolá. Zájemce je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely odvolat kdykoliv, aniž by tím bylo dotčeno poskytování služeb společnosti.

V případě uvedení osobních údajů třetí osoby zájemce prohlašuje, že tato třetí osoba souhlasí s uvedením údajů a s případným sjednáním vybraného produktu. Pro tento účel se zájemce zavazuje doložit společnosti kdykoliv na vyžádání souhlas této osoby se zpracováním osobních údajů. V opačném případě není společnost jakkoliv odpovědná za újmu, která případně v této souvislosti této osobě vznikne a veškerou odpovědnost vůči této osobě i společnosti za toto jednání nese zájemce. Zvýšenou pozornost a péči bude společnost poskytovat osobním údajům nezletilých osob, za které uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů zákonný zástupce nezletilého, a to za podmínek zejména GDPR a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zájemce je oprávněn být na základě své žádosti kdykoliv, bez zbytečného odkladu, informován o tom, zda společnost zpracovává jeho osobní údaje a v jakém rozsahu. Tuto informaci obdrží zájemce bezplatně, včetně poskytnutí kopií o zpracovávaných osobních údajích. Za další kopie na žádost zájemce, může společnost zájemci účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Zájemce je oprávněn kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti. Žádostí o výmaz není dotčeno právo společnosti zpracovávat ty osobní údaje zájemce, které je společnost oprávněna zpracovávat i bez souhlasu zájemce v souladu s příslušnými právními předpisy, a to na základě jiného právního titulu ke zpracování dle GDPR. Společnost si ponechá zejména údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím. Více informací z oblasti ochrany osobních údajů jsou zájemci k dispozici na portálu v dokumentu Bližší specifikace jednotlivých práv, která máte v oblasti ochrany Vašich osobních údajů zaručena, v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, či k dispozici prostřednictvím osoby pověřence pro ochranu osobních údajů, který byl společností ustanoven proto, aby zájemcům poskytoval aktuální informace o zpracování jejich osobních údajů, včetně jejich práv. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů, jsou k dispozici na portálu společnosti. Zpracováním osobních údajů zájemce může být společností pověřena třetí osoba, jakožto zpracovatel.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zájemce má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva zaručená mu GDPR a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně ve svých osobních údajích. Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Udělený souhlas se zpracováním lze odvolat:

osobně v sídle společnosti,
cestou zákaznické infolinky z registrovaného telefonu
písemně na adresu společnosti,
e-mailem z registrované adresy,
pomocí datové schránky.