Ve sbírce zákonů bude v nejbližších dnech publikován Zákon o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními ohledně onemocnění Covid-19 (dále “zákon o krizovém ošetřovném”). Tento předpis upravuje nárok na ošetřovné při péči o děti a osoby závislé na péči druhé osoby v době nařízených mimořádných opatření a dále upravuje výši ošetřovného a okruh osob, jež mají na ošetřovné nárok.

Nárok založený na základě zákona o krizovém ošetřovném může vznikat v období od 1.11.2021 a trvá v době platnosti mimořádného opatření, nejdéle do 28.2.2022.

Krizové ošetřovné se týká případů, kdy je nutné pečovat:

  • o dítě mladší 10 let, nezaopatřené dítě, jež je závislé na péči druhé osoby (z důvodu uzavření zařízení nebo školy anebo jejich části nebo dítěti byla nařízena karanténa v souvislosti s Covid-19 a dítě z těchto důvodů nemůže navštěvovat školu),
  • o osobu ve věku nad 10 let, která je závislá na péči druhé osoby (z důvodu uzavření zařízení pro péči o osoby závislé na pomoci druhé osoby, ve kterém je daná osoba umístěna nebo zde dochází či této osobě byla nařízena karanténa v souvislosti s Covid-19 a daná osoba nemůže navštěvovat zařízení, kde pečují o tyto osoby).

Kdo má nárok na krizové ošetřovné

Na krizové ošetřovné mají nárok zaměstnanci v pracovním či služebním poměru, kteří se účastní nemocenského pojištění. Nárok vzniká také zaměstnancům, kteří jsou zaměstnáni na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, kteří se účastní nemocenského pojištění.

Doba poskytování krizového ošetřovného

Krizové ošetřovné se poskytuje po celé období, kdy bylo uzavřeno zařízení nebo škola či jejich části kvůli mimořádnému opatření při epidemii či po které trvalo nařízení karantény kvůli onemocnění Covid-19.

Výše ošetřovného

Od 1.11.2021 se zvýšila sazba pro výpočet dávky pro jednotlivé typy ošetřovného, a to po období, kdy je účinný zákon o krizovém ošetřovném. Jeho výše během tohoto období představuje 80% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Zároveň byla určena minimální výše ošetřovného, a to ve výši 400 Kč/kalendářní den, týká se zaměstnanců v pracovním či služebním poměru s plným úvazkem.

Okruh oprávněných osob

U jednotlivých typů ošetřovného se od 1.11.2021 rozšířil okruh osob, u nichž pro nárok na dávku nebude vyžadována podmínka společné domácnosti o osoby v zákonem stanoveném příbuzenském vztahu k osobě, kterou ošetřují či o ni pečují, kterými jsou:
– příbuzný v linii přímé (např. rodič, prarodič),
– sourozenec,
– manžel/ manželka,
– registrovaný partner/ registrovaná partnerka,
– rodiče manžela/ manželky nebo registrovaného partnera/ registrované partnerky.